Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 826 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Moriskolar;Zorla Hristiyanlaştırılan Endülüslü Müslümanlar
Bir tarihçinin işi ağıt yakmaktan ziyade, geçmişte “Ne oldu?” ve “Nasıl oldu?” sorularının cevabını bugün için anlamlı hâle getirmektir. Biz de Endülüs Müslümanlarının zirveden hızla aşağıya inmeye başladıkları bir dönemi ele almayı tercih ederek Müslümanların Endülüs’ü nasıl kaybettiklerini anlamaya çalıştık. Bu bölgede Berberi, Arap, Yahudi ya da İspanyol gibi çeşitli etnik kimliğe sahip kimseler, İslamiyet’e intisap ettikten sonra Gırnata’nın düşüşüne şahit olmuş; ardı sıra tehcir ve din değiştirme baskı
67.5 TL. 90 TL.
 %  25
Hayatım İbret Aynası
Yolu kitaplardan geçen herkesin hayatında insanı derinden etkileyen eserler vardır. Kendimizi içinde bulduğumuz, bazen kahramanlarıyla yer değiştirdiğimiz eserler... Adeta kitapta anlatılan kişi bizizdir ve o hikâye bizim hikâyemizdir. O yüzden hikâyeye ve kahramanların kaderine ortak olur, onlarla birlikte acı çeker yahut seviniriz; onlarla ağlar, onlarla güleriz. Bu tür eserler arasında hatıratlar başta gelir. Çünkü biliriz ki, elimizdeki metin kurmaca değildir, bizim gibi etten kemikten bir insanın yaşan
337.5 TL. 450 TL.
 %  25
Siyer-i Nebî (Hz. Peygamberin (s.a.s) Hayatı – Şahsiyeti – Daveti)
Ülkemizde, gerek örgün, gerekse yaygın eğitimde Siyer-i Nebî'ye olan ilginin artması, siyere dair eserlere olan ihtiyacı en üst düzeye çıkarmıştır. Bu ihtiyaç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere siyer dersi için tertip ettiği, bizlerin de zaman zaman görev aldığımız "Hizmet İçi Eğitim" seminerlerinde katılımcı öğretmenler tarafından da bizzat dile getirilmiştir. Gerek şahsî tespitlerimiz, gerekse bu konudaki talep ve beklentiler, böyle bir kitabı kaleme almamızı gerekli kılmıştır. Kitabın ilk üç kısmı
225 TL. 300 TL.
 %  30
Endülüs Müslümanları - Siyasi Tarih
Endülüs Müslümanları - Siyasi Tarih - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
112 TL. 160 TL.
 %  30
Endülüs Müslümanları - Kültür ve Medeniyet
Endülüs Müslümanları, fetih sonrasında üzerinde yaşadıkları toprakları daha mamur hale getirebilmek için "olağanüstü" diye nitelenebilecek bir cehd ortaya koymuşlardır. Endülüslü idareciler, fethettikleri topraklarda kalıcı olmalarının, siyasi ve askerî alanlarda olduğu kadar kültür ve medeniyet alanlarında da kaydedecekleri başarılara, gerçekleştirecekleri köklü icraatlara bağlı olduğunun farkındaydılar. Bu sebepledir ki, fetihten sonra ilk üç asırda, yönettikleri ülkenin mahallî imkan ve kaynaklarını veri
140 TL. 200 TL.
 %  25
Anahatlarıyla İslam Tarihi 1
Bu çalışmanın hedef kitlesi her şeyden önce genelde ilimle ve İslâmî ilimlerle, özelde de tarih ve İslâm tarihiyle ilgilenen ve "okuyan" kişilerdir. Ayrıca İslâm tarihi dışındaki dinî ve sosyal bilimlerle meşgul olan okurların siyasî tarihi bilmeden doğru değerlendirmeler yapmaları zordur. Zira ictimaî, ilmî, iktisadî hayatın, siyasî hayattan doğrudan etkilendiği ve bu ilimlerin siyasî hadiselerden bağımsız olarak gelişmedikleri kabul edilen bir gerçektir. Dolayısıyla Tefsir, Kelâm, Fıkıh, Tasavvuf ve Felse
180 TL. 240 TL.
 %  25
Anahatlarıyla İslam Tarihi 2
Unutulmamalıdır ki, Hulefa-i Raşidin dönemi Hz. Peygamber'den (sav) sonraki İslâm tarihi sürecinin en önemli kısmına tekabul etmektedir. Gerek ilk Müslümanlar'ın siyasî, sosyal ve dinî faaliyetleri, gerekse İslâm dininin pek çok kıtada yayılış tarihinin iyi ve doğru anlaşılabilmesi, bu zaman diliminin sağlıklı bir şekilde anlaşılmasıyla doğrudan ilgilidir. Kanaatimizce bütün bir İslâm tarihi sürecinde olduğu gibi, ilk dönem hadiselerinin de aynı şekilde hiç bir ön yargı taşımadan, samimi gayretle açıkl
120 TL. 160 TL.
 %  25
Anahatlarıyla İslam Tarihi 4; Abbasiler Dönemi
Beş asır boyunca Müslümanlar'ın önderliğini temsil eden Abbasi halifeliği, İslam tarihinde Osmanlılar'dan sonra en uzun ömürlü devlettir. Abbasiler, uzun süre Müslümanların siyasi hayatına hakim olmuş, son anına kadar da İslam dünyasının manevi liderliğini sürdürmüştür. Bu tarihi süreçte dini, sosyal ve kültürel alanda çok büyük değişimlere şahit olunmuştur. Değişimlerin yaşanılan sürecin siyasi hayatıyla doğrudan irtibatı bulunmaktadır. Binaenaleyh asırlar boyunca gerek İslam aleminde, gerekse o dönemin bi
187.5 TL. 250 TL.
 %  25
Anahatlarıyla İslam Tarihi 3
İslâm tarihinde Muaviye b. Ebû Süfyanın Hz. Hasandan halîfeliği devralmasıyla başlayıp Mervan b. Muhammedin öl-dürülmesine kadar geçen döneme Emevî Asrı adı verilir. Gerek Hz. Peygamber (sav) devrinde yaşamış sahâbe ile ondan sonraki nesil arasında bir zaman köprüsü olması, gerekse bu süreçte meydana gelen hadiselerin Müslüman-ların zihninde derin izler bırakmış olması sebebiyle, Emevîler devleti İslâm tarihinin üzerinde en fazla tartışma yapılan dönemini teşkil eder. Bu tarihi sürece dair akademik, entelle
97.5 TL. 130 TL.
 %  27
Endülüs;Cihat, Reconquista, Convivencia
Gerçekte Endülüs milleti Arap, Berberi, Romen ve Vizigot melezi olup özgün niteliklere sahip farklı bir millettir. Bu millet 1497’den itibaren İspanyolların uyguladığı sistemli bir soykırıma maruz kalmış ve yitip gitmiştir. Onlardan geriye kalan kültürel miras ise tüm insanlığa mâlolmuş şekilde yaşamaya devam etmektedir. Elinizdeki kitapta, Endülüs İslam toplumunun hem kendi içindeki gayrimüslim topluluklarla ve hem de dışarıdaki hristiyanlar ile sağladığı siyasi, askeri, toplumsal ve kültürel iletişim ve e
168.63 TL. 231 TL.
 %  25
Allah Neden Kendisine İbadet Edilmesini İster?
-Allah ibadet edilmeye muhtaç olmadığı hâlde neden kendisine ibadet etmemizi istiyor? -Yaratıcı namaz, dua ve oruç gibi ibadetlerden ne kazanacak? -İbadet edilme isteği, bir nevi eksiklik ve muhtaçlık değil midir? Bugün tozu toprağa katan ateizm itirazları, sanki çok kuvvetli temelleri varmış gibi yaygara koparıyor. Oysa bunları yoğun bir etütle inceleyen kişi oldukça sınırlı sayılarda, genellikle köklü bir yenileme yapılmadan, yalnızca sürekli tekrar edilegelen bir takım şüphelerden oluştuklarını fark edec
56.25 TL. 75 TL.
 %  25
Ateizm Kendi Paradigmasıyla Yüzleşiyor - Filozoflarının Dilinden Ateizm Gerçekliği
Yeryüzü ve sema, son yüzyılda insanoğlunun birçok cüretkâr söylemine şahit oldu. Bu söylemlerin en büyüğü ve pervasızı ise Yaratıcı’nın varlığının inkârı idi. Tanrı öldü hezeyanı, önceden cahilin dahi dillendirmeyi cehalet sayacağı bir safsata iken, bu asrın kayda değer düşüncesi oluverdi. Modern gelişmeler, sonsuz uzayda katedilebilmiş mesafeler, mükemmel insan bedenini taklitle yapılan imitasyonlar, insanoğluna çocukça bir özgüven verdi. Okyanusun derinliklerine, uzayın nihayetine hatta kendi bedenine kar
97.5 TL. 130 TL.
 %  27
Râvi;Hicri İkinci Yüzyilda Bir Muhaddisin İlim Serüveni
“Bana hocam, ona da onun hocası, ona da onun hocası… şöyle rivayet etti…” Bir ilim yolcusunun Semerkant’tan başlayıp Buhara’ya, Merv’e, Basra’ya, Rey’e, Haremeyn’e ve daha nice merkeze uğrayarak kâh ferahlık kâh meşakkat içerisinde geçen rihlesi ve tek tanığı kendi derlediği risale hacmindeki bir günce. Ömür, macera, ilim… Her şey biter, yazı kalır. Elinizdeki kitapta yazar “gerçekten kurmacaya” uzanan post-modern bir anlatı ortaya koyuyor. Kimi zaman hâkim bakış açısıyla isimsiz kahramanın bir gününe ve ha
181.77 TL. 249 TL.
 %  30
Doğu Işığı Endülüs - İspanya - Girit -1
Doğu Işığı, İslâm medeniyetinin Batı medeniyetinin kültür ve edebiyatına yansımalarına ışık tutan, bu konuda yazılmış ilk eserlerden biridir. Tanzimat’tan beri sürekli Batı’yı örnek alan kültür anlayışımız, İslâm medeniyeti kaynaklı kültürel birikimin ürünlerini görmezden gelmiştir. Oysa modern Batı’yı ileriye taşıyan başat unsurlardan biri de İslâm medeniyetinin ürünleridir. Ali Haydar Haksal, Doğu Işığı serisi ile Batı eserlerinde bazen gizli bazen de açık şekilde yer alan Doğu etkisini detaylı bir şekild
105 TL. 150 TL.
 %  27
Gaybın Önünde; El-Kavlu'l-Fasl
Mustafa Sabri Efendi, Osmanlı'nın son devrindeki en önemli İslâm âlimlerindenbiriolarakBatımedeniyetikarşısındayaşananfikrîveitikadîbocalamayıengellemekiçintümhayatınımücadeleiçerisindegeçirmiştir. Bilhassagünümüzdeolduğugibi o dönemde de İslâm âleminizehirleyenvetoplumüzerindenüfuzuyüksekbazıkişilerinbenimsediğipozitivistgörüşlerlemücadeleetmiştir. Görüşlerinisavunurkenilmîarkaplanıvegüçlükalemisayesindeetkilibirçokeserortayakoymuşvetemelİslâmîesaslarıustalıklamüdafaaetmiştir. Mustafa SabriEfendi'nin el-Ka
122.64 TL. 168 TL.
 %  30
Gökyüzüne Bakmanın Faydaları
Şu âlemi düşündüğünde ihtiyaç duyulan herşeyin içinde hazır olduğu bir ev gibi bina edilmiş bulursun. Sema tavan gibi yükseltilmiş, arz sergi gibi döşenmiş, yıldızlar kandiller gibi asılmış, cevherler zahire gibi depolanmış, her iş için herşeyi hazır ve hazırlanmış görürsün. Semayı yaratmakla kudretinin noksan sıfatlardan temiz olduğunu gösteren Sübhan, onun renklerini, renklerin en şiddetlisi ve göz için en uygun şekilde yaratmıştır. Nefisler semaya döndüklerinde onun genişliğinde bir nimet ve rahatlık bul
70 TL. 100 TL.
 %  27
Yön ve Yol
Yön ve Yol, Hak yöne yüzümüzü çevirmeden Hak yola giremeyeceğimizi anlatıyor. Günlük hayatta gözlemlediğimiz olaylardan yola çıkarak bugünkü dünyada Hakk'a lâyık kul olmak için ne yapmamız, nasıl olmamız, nasıl düşünmemiz gerektiğini ele alıyor. Nasıl kendimize gelebileceğimizi, nasıl kendimiz olabileceğimizi açıklamaya çalışıyor. Bunu yaparken yeni komplekslere girmekten ve yeni klişeler üretmekten uzak durmaya çalışıyor. Özgün ve özel bir duruş teklif ediyor. Kulluk duruşu... Anlayışıyla, bilişiyle, düşün
145.27 TL. 199 TL.
 %  30
Allah İçin Sevmek
“Sevdiği insandan ilim, amel veya onun vasıtasıyla onun ötesinde bulunan bir hedefe varmayı elde etmek için değil sadece Allah için sevmektir. Sevginin bu derecesi, derecelerin en yüce, en ince ve en sırlı derecesidir. Bu tür sevgi de mümkündür. Çünkü sevginin çok olmasının alameti şudur: Sevgi, sevgili ile ilgili bulunan her şeye sirayet eder. Uzaktan olsa dahi sevgili ile münasebeti bulunan her şeye geçer. Bu bakımdan şiddetli bir şekilde herhangi bir insanı seven bir kimse, o insanın sevdiklerini de seve
70 TL. 100 TL.
 %  27
Fıkıh İlmine Giriş
Fıkıh İlmine Giriş: Metinler Seçkisi başlığını taşıyan bu eser, fıkıh ilmi hakkında bir giriş kitabı niteliğinde. Bu kitapta fıkıh hakkında genel bilgilerin yer aldığı fıkha/İslam hukukuna giriş kitaplarından farklı olarak okuyucu doğrudan metinlerle karşı karşıya geliyor. Bu sebeple, yazar Nail Okuyucu, klasik furû ve usûl-ı fıkıh eserlerinden hareketle, bu ilimleri kuran, sürdüren ve üzerinde tefekkürde bulunan âlimlerin ifade ve metinlerini dikkate alarak bir derleme sunuyor. Sadece ilahiyat fakültelerin
198.56 TL. 272 TL.
 %  27
İrade Terbiyesi
Fikrî çalışmalarımızı faydalı bir sonuca eriştirecek şekilde çalışmak, daima aynı mevzuyu düşünerek çalışmak… İşte bütün medenî ilerlemelerin, bütün dâhice buluşların temeli budur. Çalışmayı bu mertebeye ulaştırmak için ise nefsi hiç ara vermeksizin zorlamak, aynı maksadı takip için dikkatimize hükmedebilecek kudrette bulunmak, çaba ve gayretimizi aynı yoğunluk ve istikamette sürdürmek gerekir. Şüphesiz ki bu da her şeyden evvel sağlam bir iradeye sahip olmaya bağlıdır. “Kaderimi tayin eden bir ba
102.2 TL. 140 TL.
Toplam 826 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1